ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 - 2560
 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

                             ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  ได้จัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชน รูปแบบคือ การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถไถนาเดินตามที่ชำรุด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ

จักรยานยนต์  ที่อำเภอหนองกี่  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังนี้


ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี
ที่ออกบริการ
เวลา/สถานที่
1 7-8  พ.ค. 54 09.00-16.00 น. /อาคารจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.หนองกี่ อ.หนองกี่
2 14-15 พ.ค. 54 09.00-16.00 น. /อาคารจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.หนองกี่ อ.หนองกี่
 
 
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
BangkokIDea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
จัดซื้อ จัดจ้าง
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สสส
กรมอุตุวิทยา
กระทรวงมหาดไทย
คู่มือประชนชน
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง9
ททท
ช่อง7
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ดูทีวี